Tag Archives: thứ ăn dạng viên

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A2A

Hỗn hợp cao cấp A2A. – Dùng cho heo từ 15 – 30 Kg. – Hàm lượng Protein 18%. – Sản phẩm được thiết kế giúp heo tăng trọng nhanh, tăng sức đề kháng giảm tiêu tốn thức ăn.

Thức ăn cho heo – hỗn hợp dạng viên A2

Hỗn hợp cao cấp A2 – Dùng cho heo từ 15 đến 30 Kg. – Hàm lượng Prôtêin: 17,5%. – Sản phẩm được thiết kế giúp heo tăng trọng nhanh, tăng sức đề kháng, giảm tiêu tốn thức ăn.

Đậm đặc cho heo thịt 2047

Đậm đặc cao đạm 2047. – Đậm đặc dạng bột dùng cho heo từ tập ăn đến xuất chuồng. – Hàm lượng Protein 47%. – Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì. – Sản phẩm giúp heo tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh và giảm tiêu tốn thức

Thức ăn cho heo – hỗn hợp dạng viên A3L

Hỗn hợp cao cấp A3L – Dùng cho Heo từ 30 Kg đến xuất chuồng. – Hàm lượng Prôtêin 13,5%.