Tag Archives: thứ ăn Prôtêin 16%

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A2L

Hỗn hợp cao cấp A2L -Dùng cho Heo từ 20 đến 30 Kg. – Hàm lượng Prôtêin 16%. – Sản phẩm giúp Heo tăng trọng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn va thúc đẩy khả năng tạo nạc.