Tag Archives: thức ăn dạng viên

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A4

Hỗn hợp cao cấp A4. – Dùng cho Heo nái chửa và nái đẻ. – Hàm lượng Prôtêin 14%. – Sản phẩm giúp heo nái phát triển tốt, tăng khả năng lên giống, tỷ lệ thụ thai, tăng số con sinh ra và giúp đàn con khỏe mạnh từ trong

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A3

Hỗn hợp cao cấp A3. – Dùng cho Heo từ 30 Kg đến xuất chuồng. – Hàm lượng Prôtêin 14,5%. – Sản phẩm giúp Heo tăng trọng tối đa, tăng khả năng tạo nạc,và chất lượng quầy thịt.

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A2L

Hỗn hợp cao cấp A2L -Dùng cho Heo từ 20 đến 30 Kg. – Hàm lượng Prôtêin 16%. – Sản phẩm giúp Heo tăng trọng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn va thúc đẩy khả năng tạo nạc.

Hỗn hợp dạng viên VN63

Sản phẩm hỗn hợp cao cấp VN63. – Dùng cho Vịt, Ngan thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 15%.

Thức ăn hỗn hợp dạng viên VN62L

Hỗn hợp dạng viên VN62L. – Dùng cho Vịt, Ngan thịt từ 28 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 18%. – Sản phẩm giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ nhiễm bệnh, giản tiêu tốn thức ăn.

Hỗn hợp dạng viên VN62

Sản phẩm hỗn hợp cao cấp VN62. – Dùng cho Vịt, Ngan thịt từ 29 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 17%. – Sản phẩm giúp vật nuôi tăng trưởng tối đa, giảm tiêu tốn thức ăn và cải thiện chất lượng thịt.

Hỗn hợp dạng viên VN61

Sản phẩm hỗn hợp cao cấp VN61. – Dùng cho Vịt, Ngan thịt từ 1 đến 28 ngày tuổi. – Hàm lượng Prôtêin 19%. – Sản phẩm giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, gảim nguy cơ nhiễm bệnh, giảm tiêu tốn thức ăn và tăng trưởng tốt.

Thức ăn đậm đặc dạng viên VN69

Sản phẩm đậm đặc cao cấp dạng viên VN69. – Dùng cho Vịt, Ngan đẻ. – Hàm lượng Prôtêin 38%. – Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì.