Tag Archives: thức ăn Prôtêin 13

Thức ăn cho heo – hỗn hợp dạng viên A3L

Hỗn hợp cao cấp A3L – Dùng cho Heo từ 30 Kg đến xuất chuồng. – Hàm lượng Prôtêin 13,5%.