Tag Archives: thức ăn Prôtêin 14

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A4

Hỗn hợp cao cấp A4. – Dùng cho Heo nái chửa và nái đẻ. – Hàm lượng Prôtêin 14%. – Sản phẩm giúp heo nái phát triển tốt, tăng khả năng lên giống, tỷ lệ thụ thai, tăng số con sinh ra và giúp đàn con khỏe mạnh từ trong

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A3

Hỗn hợp cao cấp A3. – Dùng cho Heo từ 30 Kg đến xuất chuồng. – Hàm lượng Prôtêin 14,5%. – Sản phẩm giúp Heo tăng trọng tối đa, tăng khả năng tạo nạc,và chất lượng quầy thịt.