Tag Archives: thức ăn việt nam

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A4

Hỗn hợp cao cấp A4. – Dùng cho Heo nái chửa và nái đẻ. – Hàm lượng Prôtêin 14%. – Sản phẩm giúp heo nái phát triển tốt, tăng khả năng lên giống, tỷ lệ thụ thai, tăng số con sinh ra và giúp đàn con khỏe mạnh từ trong

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A3

Hỗn hợp cao cấp A3. – Dùng cho Heo từ 30 Kg đến xuất chuồng. – Hàm lượng Prôtêin 14,5%. – Sản phẩm giúp Heo tăng trọng tối đa, tăng khả năng tạo nạc,và chất lượng quầy thịt.

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A2L

Hỗn hợp cao cấp A2L -Dùng cho Heo từ 20 đến 30 Kg. – Hàm lượng Prôtêin 16%. – Sản phẩm giúp Heo tăng trọng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn va thúc đẩy khả năng tạo nạc.

Thức ăn cho heo – A1S

Hỗn hợp cao cấp A1S – Dùng cho Heo tập ăn đến 15 Kg. – Hàm lượng Prôtêin 19%. – Sản phẩm chứa đầy đủ và cân đối các thành phần dinh dưỡng giúp Heo ăn tốt, tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh, không tiêu chảy.

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A2A

Hỗn hợp cao cấp A2A. – Dùng cho heo từ 15 – 30 Kg. – Hàm lượng Protein 18%. – Sản phẩm được thiết kế giúp heo tăng trọng nhanh, tăng sức đề kháng giảm tiêu tốn thức ăn.

Thức ăn cho heo – hỗn hợp dạng viên A2

Hỗn hợp cao cấp A2 – Dùng cho heo từ 15 đến 30 Kg. – Hàm lượng Prôtêin: 17,5%. – Sản phẩm được thiết kế giúp heo tăng trọng nhanh, tăng sức đề kháng, giảm tiêu tốn thức ăn.

Thức ăn cho heo – Đậm đặc dạng bột A2000

Đậm đặc A2000. – Đậm đặc dạng bột dùng cho heo nái tiết sữa nuôi con. – Hàm lượng Protein 38%. – Sản phẩm giúp heo nái phát huy tốt khả năng tiết sữa, tăng chất lượng sữa. – Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì.

Thức ăn cho heo – Đậm đặc dạng bột 2045

Đậm đặc cao đạm 2045. – Đậm đặc dạng bột dùng cho heo từ 5kg đến xuất chuồng. – Hàm lượng Protein 45%. – Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì. – Sản phầm giúp heo tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh và giảm tiêu tốn thức ăn.

Đậm đặc cho heo thịt 2047

Đậm đặc cao đạm 2047. – Đậm đặc dạng bột dùng cho heo từ tập ăn đến xuất chuồng. – Hàm lượng Protein 47%. – Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì. – Sản phẩm giúp heo tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh và giảm tiêu tốn thức

Thức ăn cho heo – hỗn hợp dạng viên A3L

Hỗn hợp cao cấp A3L – Dùng cho Heo từ 30 Kg đến xuất chuồng. – Hàm lượng Prôtêin 13,5%.

Hỗn hợp dạng viên VN63

Sản phẩm hỗn hợp cao cấp VN63. – Dùng cho Vịt, Ngan thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 15%.

Thức ăn hỗn hợp dạng viên VN62L

Hỗn hợp dạng viên VN62L. – Dùng cho Vịt, Ngan thịt từ 28 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 18%. – Sản phẩm giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ nhiễm bệnh, giản tiêu tốn thức ăn.

Hỗn hợp dạng viên VN62

Sản phẩm hỗn hợp cao cấp VN62. – Dùng cho Vịt, Ngan thịt từ 29 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 17%. – Sản phẩm giúp vật nuôi tăng trưởng tối đa, giảm tiêu tốn thức ăn và cải thiện chất lượng thịt.

Hỗn hợp dạng viên VN61

Sản phẩm hỗn hợp cao cấp VN61. – Dùng cho Vịt, Ngan thịt từ 1 đến 28 ngày tuổi. – Hàm lượng Prôtêin 19%. – Sản phẩm giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, gảim nguy cơ nhiễm bệnh, giảm tiêu tốn thức ăn và tăng trưởng tốt.

Thức ăn đậm đặc dạng viên VN69

Sản phẩm đậm đặc cao cấp dạng viên VN69. – Dùng cho Vịt, Ngan đẻ. – Hàm lượng Prôtêin 38%. – Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì.

Thức ăn cho gà – Cám G74HB

Hỗn hợp cao cấp G74HB – Hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị. – Hàm lượng protein 16%.

Thức ăn cho gà – Cám G160

Đậm đặc cao cấp G160. – Dùng cho Gà nuôi thịt từ 1 ngay tuổi đến xuất chuồng. – Hàm lượng Prôtêin 44%. – Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì. – Sản phẩm giúp Gà tăng trưởng nhanh, chất lượng thịt tốt, da vàng, chân vàng.

Thức ăn cho gà – Cám G74

Hỗn hợp cao cấp G74. – Dùng cho Gà đẻ. – Sản phẩm giúp Gà đẻ trứng to, tỷ lệ đẻ cao, chất lượng vỏ trứng tốt, tỷ lệ ấp nở cao và tuổi đẻ dài.

Thức ăn cho gà – Cám G75

Hỗn hợp cao cấp G75. – Dùng cho Gà thả vườn từ 1 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 16%.

Thức ăn cho gà – Cám G72L

Hỗn hợp cao cấp G72L. – Dùng cho Gà lông màu nuôi công nghiệp từ 28 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 18%. – Sản phẩm giúp Gà tăng trọng tốt, da vàng, chân vàng, chất lượng thịt tốt.